MENU
Terug

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

12 september 2019 zal de Algemende Ledenvergadering (ALV) gehouden worden. We nodigen onze leden dan ook van harte uit. Aanvang: 20.00 uur, kantine vv SVBO

Agenda:

1) Opening

2) In memoriam

3) Vaststellen agenda

4) Vaststellen notulen vorige ALV

5) Ingekomen stukken

6) Mededelingen vanuit bestuur

7) Personele mutaties*

8) Financieel verslag, kascommissie en contributie

9) Plannen per commissie 2019/2020

10) Rondvraag

11) Sluiting

* Personele mutaties:

Aftredend en niet herkiesbaar: Bas de Groot, Tim Sikkes en Bennie Veringa

Aftredend en herkiesbaar: Yme Boersma en Mark Siekman

Voorstel nieuwe bestuursleden: André Mulder en Robert Veringa

Vacant: functie penningmeester

Hosting is gesponserd door Spothost