• Organisatie

  Binnen SVBO wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om alle doelstellingen en het voortbestaan van de club te realiseren. De ruim 200 onbetaalde krachten binnen SVBO zorgen er voor dat ongeveer 575 leden uit Barger-Oosterveld en omstreken hun favoriete sport kunnen beoefenen. Wij beseffen ons ook terdege dat een professionele organisatie hierin geen must is, maar een vereiste.

  Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende commissies ingesteld binnen de club. Zij dragen allen verantwoording af aan het bestuur en adviseren in het te voeren beleid. Communicatie en overleg is zeer belangrijk, vandaar dat wij een kleine organisatiestructuur hebben, om communicatie en overleg zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een voetbalclub is een onderneming die constant in beweging is en waar snel besluiten moeten worden genomen. Hieronder een toelichting op de bedrijfsuitvoering, commissies en hun taken/verantwoordelijkheden.

  De algemene ledenvergadering oefent het hoogste gezag binnen de vereniging uit door haar bevoegdheden ten aanzien van de jaarlijkse vaststelling van de begroting, benoemingsrecht van bestuursleden en goedkeuring van de rekening, verantwoording van het financiële beleid, jaarverslagen enzovoorts. Alle seniorenleden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en kunnen hun stemrecht uitoefenen. Daaronder staat het bestuur van SVBO, momenteel bestaande uit 9 bestuursleden.  De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en penningmeester vormen het dagelijks bestuur (DB).

  In het beleidsplan van de vv SVBO staan onder meer alle zogeheten kerntaken genoemd van zowel het algemeen bestuur als van de onder haar verantwoordelijkheid vallende commissies. Het gaat te ver om alle daarin opgesomde deeltaken op deze plaats te presenteren. We volstaan daarom met het aangeven van de belangrijkste taken. Alle commissies zijn adviserend; het bestuur is het enige orgaan met beslissingsbevoegdheid.

  Elke commissie wordt vertegenwoordigd door in elk geval één bestuurslid. Dat bestuurslid is verantwoordelijk om, in overleg met de overige commissieleden, samen periodiek te overleggen en te zorgen voor tijdige terugkoppeling in de reguliere bestuursvergadering. Alle externe communicatie verloopt uitsluitend via het bestuur.

  René Gerdes

  Voorzitter, lid dagelijks bestuur

  Erik Fuhler

  Penningmeester, lid dagelijks bestuur

  Berend Keuter

  Plaatsvervangend voorzitter, lid dagelijks bestuur

  Harry Scherpen

  Secretaris

  Yme Boersma

  Bestuurslid

  Mark Siekman

  Bestuurslid

  Bert Boxem

  Bestuurslid

  Jans Zwiers

  Bestuurslid

   

   

   

  Commissies:

  • Accommodatiecommissie
  • Kantinecommissie
  • Presentatiecommissie
  • Technische commissie
  • Activiteitencommissie
  • Jeugdcommissie
  • Sponsorcommissie

  Accommodatiecommissie

  De accommodatiecommissie houdt zich bezig met het beheren en onderhouden van de accommodatie en het spelmateriaal.

  Leden: Bert Boxem, Berend Keuter, Bennie Veringa, Jan Fuhler en Rein Boers.

  Kantinecommissie

  De kantinecommissie houdt zich bezig met het beheren, exploiteren en inkopen voor de kantine, spelershome en bestuurskamer

  Leden: Mark Siekman, Berend Keuter, Hilda Matena en Bennie Veringa + groepshoofden.

  Presentatiecommissie

  De presentatiecommissie zorgt voor het beheer van de website, programmaboekjes, presentatiegids en het beheer van de sociale media accounts.

  Leden: André Mulder, Mark Siekman en Richard Veringa.

  Technische commissie

  De technische commissie wordt vertegenwoordigd door de Technisch Manager, Yme Boersma. Hij onderhoudt contact met trainers, begeleiding en spelers van de zogenaamde selectie-elftallen. Hieronder vallen Zondag 1 en A1. Op basis van het contact en de inzichten adviseert hij het bestuur.

  Leden: Yme Boersma (prestatieteams), Berend Keuter (jeugd), Jans Zwiers (jeugd), Mark Siekman (recreatief + vrouwen).

  Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van toernooien en tal van overige activiteiten jeugdzaken, zaalvoetbal jeugd & senioren en recreatievoetbal. Daarnaast ontwikkelen zij tal van activiteiten om inkomsten te genereren voor specifieke doelen, zoals trainingsmaterialen voor de jeugd.

  Leden: Richard Veringa, Mirthe Schepers, Linda Spakman-Boers, Marcel Sulmann, Antoine Boxem, Sayenn Schink, Anoek Lubbers, Lisa Moorlag, Mark Siekman en Ronald Berens.

  Jeugdcommissie

  De hoofdtaak van de jeugdcommissie is om de belangen van de jeugdleden binnen en buiten de vereniging zo goed mogelijk behartigen. De jeugdcommissie is een spil tussen spelers, ouders, trainers, leiders en bestuur. Ze maken een jaarplanning en begroting, bewaken deze en zijn een gesprekspartner van het bestuur van vv SVBO. De jeugdcommissie vergadert minstens eens per maand, belegd trainers en leiders overleggen, houdt een ouderavond en maakt en bewaakt het jeugdbeleid van de club.

  Leden: Berend Keuter, Berry Mantingh, Jans Zwiers, Björn van den Berg.

  Sponsorcommissie

  De werkzaamheden van de sponsorcommissie bestaan uit het werven en behouden van sponsoren, het incasseren van sponsorgelden en daarbij behorende promotie en public relations.

  Leden: André Mulder, Frans Jansen, Erwin Oldenhuis, Henk Wacker, Bert Fuhler en Bennie Grummel.

  Ledenadministratie:  Herman Heijne en Harry Scherpen.