• Bij deze nodigen we de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op 15 september 2022, 20.30 uur in de kantine van SVBO.

  Agenda:

  1. Opening

  2. In memoriam

  3. Vaststellen agenda

  4. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering

  5. Ingekomen stukken

  6. Mededelingen vanuit het bestuur

  7. Personele mutaties

  8. Financieel verslag, kascommissie en contributie

  9. Presentatie plannen per commissie

  10. Presentatie project duurzaamheid

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

   

  De notulen liggen per 10/09/2022 ter inzage in de kantine (op te vragen bij de bar).

   

  De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: Wim Feringa en Jan Haitel.

  De volgende bestuursleden zijn herkiesbaar: Mark Siekman en Yme Boersma.

  Voorstel vanuit het bestuur om toe te treden tot het bestuur: Bert Boxem en Erik Fuhler.